1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница

1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год.

2. Порядок розподілу норми робочого часу протягом відповідного календарного періоду – це:
-робочий час
-надурочні роботи
-робочий тиждень
+режим роботи
-графік робочого часу
-чергування змін

3. У відповідності із законодавством ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме осіб:
-які працюють з неповним робочим днем
+робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості
-робочий час яких передбачає систематичне залучення до надурочних робіт
+праця яких не піддається точному обліку в часі
-праця яких піддається точному 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница обліку в часі
-праця яких не передбачає використання вихідних, святкових та неробочих днів

4. Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу:
-протягом якого працівник виконує обумовлену трудовим договором роботу понад встановлену норму робочого часу з метою відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків
-протягом якого працівник перебуває у відрядженні понад обумовлену тривалість
-під час якого робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої максимальної тривалості робочого дня
+який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу
-який застосовується до працівників, які працюють 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница на умовах неповного робочого дня
+при якому міра праці визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і навантаженням

5. Неповний робочий час встановлюється:
-за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації підприємства
-за рішенням органів місцевого самоврядування
-виключно у випадках, передбачених законами
+за угодою між працівником і роботодавцем
-при укладенні колективного договору на підприємстві
-за угодою між працівником та виборним органом первинної профспілкової організації

6. До надурочних робіт можуть залучатися тільки за їх згодою:
+жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років
-жінки віком до 55 років
+жінки, які мають дитину-інваліда
-жінки, які мають дітей віком до трьох 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница років
-працівники, які навчаються в загальноосвітніх школах без відриву від виробництва, в дні занять
-особи, молодше 18 років7. На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і у випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи:
-не перевищувала тривалості робочого тижня
+не перевищувала встановленої тривалості робочого дня
-дорівнювала тривалості одного дня відпустки
-не перевищувала тривалості двох змін підряд
-була не більше 42 годин
-подвійної тривалості зміни

8. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема:
+на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем
-при 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница залученні працівників до надурочних робіт
-при застосуванні поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня
+у безперервних виробництвах
-на змінних роботах при п’ятиденному робочому тижні
-при вахтовому методі організації робіт

9. Спеціальними режимами робочого часу є:
+поділ робочого дня на частини
-п’ятиденний режим роботи
-шестиденний робочий тиждень
+вахтовий метод організації роботи
-загальний облік робочого часу
-неповний робочий час

10. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках, передбачених КЗпП України:
-при необхідності закінчити виконання передбаченої колективним договором норми праці при відрядній формі оплати праці
+при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі громадського майна
-на вимогу первинної профспілкової організації підприємства з метою запобігання конфліктним ситуаціям на підприємстві
-необхідності виконання робіт з метою нагромадження вантажу на території підприємства
+при проведенні робіт, необхідних для відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків
-при необхідності закінчити розпочату роботу

11. Встановлення такого режиму роботи, як поділ робочого дня на частини передбачає, що:
+загальна тривалість роботи не перевищуватиме встановлену законодавством тривалість робочого дня
-робочий тиждень ділиться на частини рівної тривалості
-тривалість перерв між 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница частинами робочого дня становитиме не більше 2 годин
-тривалість роботи працівників до яких він застосовується не підлягає загальному обліку в часі
-залучення до праці відбувається лише у надурочний час
-тривалість роботи не перевищує 42 годин

12. Така форма організації праці, за якою для деяких категорій працівників встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня називається:
-вахтовий метод організації робіт
-ненормований режим роботи
+гнучкий режим робочого часу
-робота змінами
-перервний режим роботи
-поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня

13. Встановлення підсумованого обліку робочого часу передбачається при застосуванні такого режиму роботи як:
+вахтовий метод організації робіт
-загальний облік робочого 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница часу
+гнучкий режим робочого часу
-нормальний режим робочого часу
-п’ятиденний робочий тиждень
-ненормованого режиму роботи

14. Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві:
-роботодавцем самостійно
-рішенням загальних зборів трудового колективу
-роботодавцем за погодженням із первинною профспілковою організацією
-виборним органом первинної профспілкової організації
+роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
-на вимогу працівника

15. На прохання яких категорій працівників роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час:
-осіб пенсійного віку
+жінок, які мають дитину-інваліда
-працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
+жінок, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку
-працівників, які працюють в складних географічних умовах 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница
-працівників, які направляються у відрядження

16. Забороняється залучати до роботи у нічний час:
+жінок, що мають дітей віком до 3 років
+осіб, молодших 18 років
-працівників, які працюють в шкідливих умовах праці
-осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу
-осіб, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї
-осіб, які поєднують роботу із навчанням

17. Вкажіть спеціальні режими робочого часу:
-шестиденний робочий тиждень
-неповний робочий тиждень
+вахтовий метод організації роботи
+ненормований робочий день
-п’ятиденний робочий тиждень
-підсумований облік робочого часу

18. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда за 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница рахунок....
-надходжень з державного бюджету
-соціальних фондів
+власних коштів підприємства
-Пенсійного фонду України
-дотацій органу місцевого самоврядування на території якого знаходиться підприємство
-профспілкових коштів

19. Режим робочого часу передбачає встановлення:
+тривалості перерв для відпочинку і харчування
-тривалості відпусток та по черговість їх надання
+тривалості і порядку чергування змін
-строків виплати заробітної плати
-часу добирання до робочого місця з дому і назад
-порядок використання перерв для відпочинку і харчування

20. Дозвіл на проведення надурочних робіт видається:
-органами Державної служби зайнятості
-органами місцевого самоврядування
-територіальними управліннями Державної інспекції праці
+виборними органами первинної профспілкової організації
-загальними зборами трудового колективну
-органами нагляду і контролю 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница за дотриманням трудового законодавства

21. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни)
-дорівнює часу денної зміни
+скорочується на одну годину
-скорочується на дві години
-становить нормальну тривалість робочого дня
+не скорочується для працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу
-не повинна перевищувати подвійної тривалості попередньої зміни

22. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім тих, яким вже встановлено КЗпП України скорочену тривалість робочого часу, скорочується на одну годину при:
+п’ятиденному робочому тижні
+шестиденному робочому тижні
-гнучкому режимі роботи
-ненормованому робочому дні
-підсумованому обліку робочого часу
-залученні до надурочних робіт

23. Гнучкий режим робочого часу встановлюється:
-за угодою між працівником та виборним 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница органом первинної профспілкової організації
-колективним договором для працівників, які працюють на роботах із нервово-емоційним навантаженням
+за угодою між працівником і роботодавцем
-рішенням первинної профспілкової організації
-на вимогу роботодавця
-працівникам, які працюють на умовах неповного робочого дня

24. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників:
+зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці
-віком від 18 до 21 року
+віком від 16 до 18 років
-яким це рекомендується з медичним висновком
-зайнятих обслуговуванням матеріальних цінностей
-працюючих виключно на підприємствах державної форми власності

25. Не вважається надурочною робота, яка виконується:
-понад встановлену відповідно до законодавства скорочену тривалість робочого часу напередодні святкових днів, але в межах нормальної тривалості робочого часу на 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница підприємстві
-понад встановлену відповідно до ст.51 КЗпП скорочену тривалість робочого часу для неповнолітніх працівників, але в межах нормальної тривалості робочого часу на підприємстві
+в порядку відпрацьовування днів відпочинку, наданих громадянам інших (неправославних) конфесій для святкування релігійних свят відповідно до частини третьої ст.73 КЗпП
-при проведенні робіт, необхідних для відвернення виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків
-понад встановлену тривалість зміни при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви
+понад встановлену тривалість робочого часу для особи, яка працює на умовах неповного робочого часу, але в межах загальновстановленої на підприємстві тривалості робочого часу

26. У випадках, коли час початку 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница і закінчення роботи не є постійними, графіки змінності робочого часу доводяться до відома працівників:
-не пізніше як за два місяці до їх введення
+не пізніше як за місяць до введення їх у дію
-протягом 10 днів з часу їх прийняття
-не пізніше як за три тижні до введення їх у дію
-протягом двох тижнів з часу їх прийняття

27. Встановлена законом чи на його підставі тривалість робочого часу в межах календарного тижня – це:
-робочий час
+робочий тиждень
-графік змінності
-робочий день
-трудовий розпорядок
-робочий графік

28. У тих випадках, коли працівники протягом робочого часу були зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці в 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница різних виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, де встановлено скорочений робочий тиждень різної тривалості, і відпрацювали на цих роботах (**), їх робочий день не повинен перевищувати 6 годин.
-мінімальну тривалість скороченого робочого часу
-максимальну тривалість скороченого робочого часу
+більше половини максимальної тривалості скороченого робочого часу
-менше половини максимальної тривалості скороченого робочого часу
-більше половини мінімальної тривалості скороченого робочого часу
-половини нормальної тривалості робочого часу, встановленої КЗпП

29. При якому режимі роботи, як виняток, в порядку та у випадках, передбачених законодавством на роботах з особливими умовами та характером праці, робочий день розподіляється на частини таким чином, що тривалість перерви для відпочинку та харчування може бути 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница понад дві години або ж таких перерв може бити дві і більше?
-підсумований режим
-ненормований робочий час
-загальний режим роботи
-вахтовий метод організації робіт
-неповний робочий тиждень

30. Яка максимальна тривалість творчої відпустки, що надається працівникові для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук?
-один місяць
-два місяці
-три місяці
-чотири місяці
-п’ять місяців
+шість місяців

31. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення (*6*) міс. безперервної роботи на даному підприємстві.

32. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница не менше (*14*) календарних днів.

33. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше (*15*) календарних днів на рік.

34. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше (*12*) міс. після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

35. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати (*59*) календарних днів.

36. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, не може перевищувати (*69*) календарних днів.

37. Жінкам, які 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами тривалістю (*90*) днів до пологів і (*90*) днів після пологів.

38. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як (*24*) календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

39. Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до (*56*) календарних днів.

40. Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю (*30*) календарних днів.

41. Інвалідам III групи надається щорічна основна відпустка тривалістю (*26*) календарних днів.

42. Особам віком до вісімнадцяти років надається 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница щорічна основна відпустка тривалістю (*31*) календарний день.

43. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до (*35*) календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

44. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до (*35*) календарних днів.

45. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за (*2*) тиж. до встановленого графіком 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница терміну.

46. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за (*3*) дні до її початку.

47. За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до (*3*) днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.

48. Які перерви, що надаються протягом робочого дня (зміни), належать до часу відпочинку?
+перерва для відпочинку і харчування
-перерва для обігрівання
-спеціальна перерва для відпочинку
-перерва для годування дитини
-змінна перерва
-перерва для відпочинку і обігріву

49. Які відпустки згідно з ст. 4 Закону України «Про відпустки» є щорічними?
-додаткова відпустка 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница у зв’язку з навчанням
+додаткова відпустка за особливий характер праці
-додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
-відпустка без збереження заробітної плати
-творча відпустка
+додаткова відпустка для працівників, що працюють у шкідливих умовах праці

50. З якою метою надаються творчі відпустки?
-для завершення написання дипломної роботи
-для вступу у вищий навчальний заклад
+для написання довідника
-для проходження виробничої практики
-для освоєння новітніх засобів виробництва
+для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

51. Відкликання працівника з щорічної відпустки допускається:
-за погодженням з державною інспекцією праці
+лише у випадках, прямо передбачених законодавством
+у разі одержання згоди працівника
-лише у зимовий період року
-у межах законодавчо 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница дозволеної кількості відкликань працівників із щорічних відпусток
-у випадку, коли тривалість щорічної основної відпустки є більшою, ніж 24 календарних дня

52. В яких випадках на вимогу працівника щорічна відпустка переноситься на інший період?
-збігу щорічної відпустки з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
-несвоєчасного повідомлення профспілкового комітету про час настання відпустки
+несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки
-якщо надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може спричинити негативні наслідки для виробничої діяльності роботодавця
-якщо працівник знаходиться на стажуванні
+порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки

53. В яких випадках, як виняток, дозволяється виплата 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку?
+якщо працівник звільняється
-на вимогу неповнолітніх працівників
+у разі смерті працівника
-на вимогу жінки, що має двох і більше дітей
-на клопотання виборного органу первинної профспілкової організації
-на вимогу роботодавця

54. Які періоди зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?
-час роботи працівника за сумісництвом
+час роботи працівника на умовах неповного робочого дня протягом робочого року, за який надається відпустка
-час знаходження працівника у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
+час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням працівника або його переведенням на іншу роботу
-час навчання 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница працівника у вищому навчальному закладі
-час знаходження працівника у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

55. Які періоди включаються до стажу роботи, що надає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці?
+час щорічної основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами
+час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів
-час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних закладів освіти
-час, коли працівник знаходиться у відпустці без 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница збереження заробітної плати, наданої працівнику для завершення санаторно-курортного лікування
-час, коли працівник не працював, але йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню
-час навчання працівника новим професіям

56. Яким працівникам щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи можуть надаватися до настання шестимісячного терміну безперервної роботи?
-молодим спеціалістам
-ветеранам праці
-сезонним працівникам
-жінкам
+інвалідам
+особам віком до 18 років

57. Відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з:
+виходом на пенсію
+виявленням його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница кваліфікації
-появою на роботі у нетверезому стані
-вчиненням прогулу
-поданням заяви про звільнення за власним бажанням
-вчиненням дисциплінарного проступку

58. Яких працівників заборонено залучати до роботи у вихідні дні?
-тимчасових працівників
-працівників, що навчаються
-сезонних працівників
+жінок, що мають дітей віком до трьох років
-одиноких матерів
+працівників, молодших вісімнадцяти років

59. Хто надає дні відпочинку для святкування великих свят працівникам, які сповідують відповідні релігії та належать до інших (неправославних) конфесій?
-орган місцевого самоврядування
-релігійна громада
+керівництво підприємств, установ, організацій
-місцеві державні адміністрації
-профспілкова організація
-громадські організації

60. Які з перелічених днів не є святковими днями відповідно до КЗпП України?
-7 січня – Різдво Христове
+23 лютого – День захисника вітчизни 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница
-8 березня – Міжнародний жіночий день
+8 травня – День матері
-28 червня – День Конституції України
-24 серпня – День незалежності України

61. Як компенсується робота у вихідний день?
-наданням додаткових днів до щорічної основної відпустки
+наданням іншого дня відпочинку
-грошовою оплатою у потрійному розмірі
-оплатою у натуральній формі
+оплатою у грошовій формі у подвійному розмірі
-наданням пільг у професійному зростанні працівника

62. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день:
-не надається
-переноситься на інший період за погодженням з профспілкою
-анулюється
+переноситься на наступний день після святкового або неробочого дня
-долучається до щорічної основної відпустки
-не переноситься

63. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до (*6*) календарних днів.

64. Згідно з ст. 73 КЗпП України робота не провадиться у дні релігійних свят:
-Богоявлення Господнє
+Пасха (Воскресіння Господнє)
-Стрітення Господнє
-Квітна неділя
-Вознесіння Господнє
+Трійця

65. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові надається:
-додатковий день відпочинку
-грошова компенсація
-додатковий день до щорічної основної відпустки
-короткотривала (не менше 15 хвилин) перерва для харчування
+можливість приймання їжі протягом робочого часу
-один день відгулу

66. Час, що знаходиться поза межами робочого часу і протягом якого працівник є вільним від виконання трудових обов’язків, у КЗпП України називається:
-вільним від 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница роботи часом
-відпочинковим часом
-неробочим часом
-канікулярним часом
+часом відпочинку
-робочим часом

67. Які перерви, що надаються протягом робочого дня (зміни), включаються у робочий час і оплачуються за середнім заробітком?
-щоденна перерва
-обідня перерва
-перерва для харчування
+перерва для обігріву
-перерва для відпочинку і харчування
+перерва для годування дитини

68. У святкові та неробочі дні допускаються роботи:
+викликані необхідністю обслуговування населення
-які внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могли бути закінчені в нормальний робочий час
-характерні для виробничої діяльності підприємства
-необхідні для оборони підприємства
-для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница допускає перерви
+припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації)

69. Яким джерелом (формою) трудового права встановлюється конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці?
-Конституцією України
-КЗпП України
-Законом України «Про відпустки»
-генеральною угодою
+колективним договором
-правилами внутрішнього трудового розпорядку

70. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:
-страховий внесок
-соціальна дотація
-державна соціальна гарантія
+заробітна плата
-межа малозабезпеченості
-податковий платіж

71. Винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки), – це:
-мінімальна заробітна плата 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница
-додаткова заробітна плата
-місячна заробітна плата
-середня заробітна плата
+основна заробітна плата
-базова заробітна плата

72. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, – це:
-основна заробітна плата
-мінімальна заробітна плата
-місячна заробітна плата
-базова заробітна плата
-середня заробітна плата
+додаткова заробітна плата

73. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт), – це:
-місячна заробітна плата
-основна заробітна плата
+мінімальна заробітна плата
-додаткова заробітна плата
-базова заробітна плата
-середня заробітна плата

74. Встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг, – це:
-соціальна дотація
+індексація грошових доходів населення
-мінімальна заробітна плата
-соціальний кредит
-компенсація
-інфляція

75. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як (*6*) міс.

76. Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує (*30*) відсотків нарахованої за місяць, у тих 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

77. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше (*2*) разів на (*1*) міс.

78. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але через проміжок часу, що не перевищує (*16*) календарних днів.

79. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за (*2*) міс. до їх 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница запровадження або зміни.

80. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче (*20*) відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

81. При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом (*2*) тижн. з дня переведення.

82. Яке джерело (форма) трудового права визначає мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці?
+генеральна угода
-трудовий договір
-колективний договір
-правила внутрішнього трудового розпорядку
-посадова інструкція
-штатний розпис

83. В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної плати натурою?
+якщо така виплата є бажаною для 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница працівників
-лише тими товарами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України
-коли така виплата є еквівалентною за вартістю середній заробітній платі
-коли інша частина заробітної плати виплачуватиметься борговими зобов’язаннями
-лише для працівників, які працюють за сумісництвом
+за цінами не вищими собівартості товарів

84. Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:
-мінімальна заробітна плата
-основна заробітна плата
-договори про схеми посадових окладів
-генеральна, галузеві угоди
+тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)
+тарифні сітки

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentbblpvkr.html
documentbblqcuz.html
documentbblqkfh.html
documentbblqrpp.html
documentbblqyzx.html
Документ 1. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати (*5*)год. 1 страница