Система цінностей на межі 30-річчя.

Перехід 30-річного рубежу супроводжується переглядом життєвих цілей, планів і цінностей. Цей етап чоловіки і жінки пережива­ють по-різному. Чоловіки можуть змінити роботу чи спосіб життя, але їх зосередженість на роботі й кар'єрі не знижу­ється. Найпоширенішим мотивом добровільного звільнен­ня з роботи є незадоволення чимось на виробництві чи в установі. У жінок на межі 30-річчя переважно змінюються сформовані на початку ранньої дорослості пріоритети. Тих, хто раніше орієнтувався на заміжжя та виховання ді­тей, починають більше приваблювати професійні цілі, а ті, хто більше зусиль віддавав професійному самостверджен­ню, переорієнтовуються на сім'ю чи на її створення.

Після 30 років важливою Система цінностей на межі 30-річчя. цінністю людини стає сім'я, щасливому сімейному життю поступається першістю навіть кохання. З віком знижується значущість потреби в друзях, однак залишаються стабільними пов'язані з роботою цін­ності (інтерес до неї, повага колективу, підвищення квалі­фікації, кар'єрний ріст). На цьому рубежі людина починає реально дивитися на світ, жити поточними подіями та до­сягненнями. Впевненість у власних силах, усвідомлення своєї компетентності, а також визнання певних обмежень і адекватний рівень домагань, що ґрунтуються на життєвому досвіді, забезпечують відчуття цілісності життя, задоволен­ня ним. А небажання об'єктивно сприймати відмінності між бажаним і досягнутим на порозі 40 років породжує від­чуття Система цінностей на межі 30-річчя. порожнечі і безглуздості свого існування.

Перехід від першої фази ранньої дорослості до другої супроводжується кризою тридцяти років, яка певною мі­рою змінює систему цінностей дорослої людини.

Криза тридцяти років — зумовлене життєвими труднощами і по­милками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей.

Назва ця умовна, оскільки криза може виникнути ра­ніше чи пізніше 30 років. Полягає вона у ґрунтовній переоцінці людиною зробленого і того, що належить зробити. Кожен дорослий на період тридцятиріччя вже має чима­лий досвід переживань, поразок та успіхів, підводить пер­ші підсумки щодо реалізації своєї життєвої програми Система цінностей на межі 30-річчя., пла­нів і сподівань. Він виявляє помилковість своїх уявлень про життя, розмірковує про власну недосконалість і неоптимальність свого життя, а також про необхідність змінити багато чого в житті і проблематичність, а то й неможливість таких змін. Ідеться про зміни професії, сім'ї, звичного спо­собу життя тощо. Можуть викликати глибокі переживання неусвідомлено обрана професія, невдачі у професійній кар'єрі й спричинена цим незадоволеність собою та профе­сійними досягненнями. Виявлені й осмислені людиною недоліки нерідко підштовхують її до раптової зміни свого життя, застосування неконструктивних захистів, наслід­ком чого буває загострення кризи, професійна та життєва нереалізованість.

Ознаками порушення внутрішньої Система цінностей на межі 30-річчя. рівноваги є зовні малопомітні зміни у ставленнях до предметів, людей, си­туацій, переоцінка цінностей, критичне переосмислення свого Я, життєвих цілей, що засвідчує якісні зміни особис­тості.

Отже, на етапі ранньої дорослості у спонукальній сфері особистості відбуваються зміни, які стосуються життєвих цілей, мотивації одруження і неодруженості, мотивів ви­бору професії і професійної діяльності. На межі 30-річчя виникає нова система життєвих цінностей.


documentbblvniv.html
documentbblvutd.html
documentbblwcdl.html
documentbblwjnt.html
documentbblwqyb.html
Документ Система цінностей на межі 30-річчя.